Caracterització i Control

Caracterització i control

Des de l'any 1999, a Ecoembes duem a terme actuacions de caracterització de residus i control de qualitat dels materials recuperats en plantes de selecció d'envasos lleugers. Aquestes actuacions s'han estès progressivament a d’altres fluxos de residus.

La caracterització de residus és l'activitat que consisteix en la determinació de la composició d'un residu en diferents fraccions. Mitjançant aquests processos, podrem conèixer detalladament què s’està dipositant als contenidors de recollida selectiva i, en funció d'això, prendre les mesures correctores que siguin més adequades en cada cas.

El control de qualitat dels materials recuperats es duu a terme abans de l'enviament als diferents recuperadores/recicladors adjudicataris dels materials. Aquests controls es fan d'acord amb uns estàndards de qualitat que denominem especificacions tècniques per a materials recuperats (ETMR).

Els processos de caracterització de residus i control de qualitat dels materials funcionen sota les normes ISO 9001.

1

Adjudicació de serveis

A Ecoembes fem els treballs de caracterització i control de qualitat per mitjà d'empreses contractades per a aquesta finalitat, i la contractació es duu a terme mitjançant un procés d'adjudicació regit per l’ISO 9001, adjudicant els serveisper zones geogràfiques.

La durada de l'adjudicació actual és des de l'1 de gener del 2018 fins al 31 de desembre del 2019.

Actualment, les empreses adjudicatàries d'aquest servei són les següents:

  • APPLUS NORCONTROL S.L.U.
  • SM, Sistemas Medioambientales, S.L.
  • EUROCONTROL S.A.
  • KPMG Auditores S.L.
2

Caracterització de residus

  • Flux de recollida selectiva d'envasos (contenidors de recollida selectiva)
  • Flux de fracció restant (escombraries en massa)
  • Addicionalment, es duu a terme la caracterització dels rebutjos generats a les plantes de recuperació i tractament de residus
  • Flux de recollida monomaterial de paper-cartró
3

Control de qualitat dels materials recuperats

  • Plantes de selecció d'envasos lleugers
  • Plantes de tractament d'escombraries en massa

Tot el material classificat que Ecoembes gestiona per a la venda, , ja sigui de plantes de selecció d'envasos lleugers o de plantes de tractament de la fracció restant (escombraries en massa), i es dirigeix als recuperadores/recicladors,ha de complir uns requisits que en garanteixin la qualitat.

Per aconseguir-ho, es fa una anàlisi de les diferents fraccions de materials recuperats a les plantes. Les especificacions de referència de la qualitat que han de complir els materials recuperats es denominen ETMR (especificacions tècniques per a materials recuperats).

Documentació

Especificacions tècniques per a materials recuperats en plantes de selecció d'envasos lleugers (versió 12)
Especificacions tècniques per a materials recuperats en plantes de tractament de la fracció restant (escombraries en massa) (versió 2)