Avís legal

Aquest lloc web és titularitat d'Ecoembalajes España, SA (d'ara endavant, Ecoembes) i s’ha creat amb caràcter informatiu i per a ús personal. L'ús i l'accés a aquest servei implica el coneixement i l'acceptació sense reserva dels termes descrits a continuació.

1. Titularitat del lloc web

El nom del domini, www.ecoembes.com, està registrat a favor d'Ecoembes, Registre Mercantil de Madrid, tom 12.100, foli 17, full M-190844, insc. 1a, amb CIF A-81601700.

El domicili social d'Ecoembes queda establert, a l’efecte del present avís legal, a Madrid (28016), Calle de Cardenal Marcelo Spínola 14 / 2ª Planta. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a aquesta adreça.

2. Termes i condicions d'ús

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i la navegació en aquest web implica acceptar i conèixer les advertències legals i les condicions i termes d'ús continguts en el servei. El simple accés al web no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre Ecoembes i l'usuari.

Els termes del present avís legal poden patir modificacions de qualsevol tipus i poden ser revisats i/o actualitzats quan Ecoembes ho consideri oportú o amb la finalitat de ser adequats als canvis normatius i/o tecnològics que puguin tenir lloc. Les modificacions tindran efecte des del moment en què es publiquin en aquest lloc web.

El present avís legal és d'aplicació únicament a la informació recollida en aquest lloc web, i no serà d'aplicació als continguts i/o serveis recollits o prestats des de pàgines web a les quals s'hagi accedit o enllaçat des del web d'Ecoembes.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els continguts que recull estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del web si no es té l'autorització del titular dels drets corresponents o no està legalment permès.

L'accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap mena de titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts ni del mateix web. Queden expressament prohibits els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, ja sigui a títol gratuït o bé a títol onerós, de tots o de part dels continguts i/o del lloc web. No obstant això, pel que fa a les obres de les quals Ecoembes és titular dels drets d'explotació, està permès veure, copiar i imprimir documents i informació recollits en aquest web, sempre que:

  • L'ús de la informació es faci citant la font de procedència i l'autor o titular del copyright o notes que aclareixin la propietat intel·lectual, sempre que sigui conegut.
  • No sigui modificada, alterada, transformada ni tergiversada.
  • No sigui copiada ni distribuïda fora de context o per fer-ne ús fora del marc en el qual està concebuda.

Qualsevol ús que no compleixi aquestes condicions no està autoritzat per Ecoembes i queda expressament prohibit.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials, logotips i altres signes distintius que figurin o puguin figurar en aquest web són titularitat d'Ecoembes o del tercer citat i estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial. Queda prohibit l'ús i l'explotació dels signes distintius esmentats. No obstant això, Ecoembes permet utilitzar els signes distintius dels quals és titular dels drets d'explotació, sempre que es faci de manera referencial i lleial i se citi Ecoembes com a titular.

Els signes distintius de tercers continguts en aquest web podrien estar registrats pels respectius titulars i estar protegits per la legislació vigent que se’n deriva. En tot cas, l'usuari se n’haurà d’assegurar i, quan sigui convenient, haurà de sol·licitar permís abans de fer-ne ús.

4. Continguts i limitació de responsabilitat

Ecoembes revisa la informació i les dades exposades en aquest lloc web però no garanteix que siguin exactes, ja que poden contenir inexactituds o errors. Ecoembes està avalada per la confiança de molts clients i duu a terme un treball rigorós i professional. Esperem que la informació i les dades publicades en aquest web siguin útils, però no podem assumir la responsabilitat ni les conseqüències derivades de la interpretació o l'ús que se’n faci.

Ecoembes no garanteix que l'accés a aquest web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. En cap cas Ecoembes serà responsable dels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i/o ús d'aquest lloc web. Ecoembes tampoc garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics dels usuaris, i no es responsabilitza dels perjudicis que puguin tenir-hi lloc per aquestes causes.

Ecoembes ofereix enllaços a terceres pàgines web amb finalitat informativa, sense que constitueixin una invitació a la contractació de productes i/o serveis que puguin ser oferts en aquestes pàgines. Ecoembes no es responsabilitza del contingut de les webs a les quals enllaça ni respondrà dels danys o pèrdues que puguin sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible a les webs enllaçades. D'altra banda, Ecoembes no es fa responsable de les opinions de tercers a les quals es tingui accés des d'enllaços oferts des d'aquest web. Ecoembes no garanteix el funcionament correcte dels enllaços a d’altres pàgines web.

5. Política de privacitat i protecció de dades

Volem ser totalment transparents sobre com estem tractant les dades personals: hem adaptat la nostra Política de Privacitat al que s'estableix en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Pots llegir amb deteniment la nostra Política de Privacitat clicant aquí.

6. Legislació aplicable i tribunals competents

El termes i condicions que regeixen aquest web, així com les relacions que se’n puguin derivar, estan protegits i queden subjectes a la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués sorgir entre l'usuari i Ecoembes per l'ús d'aquest lloc web, s'acorda sotmetre’ls als jutjats i tribunals de Madrid capital.