Mecanismes de control intern

Mecanismes de control intern

Mecanismos de control interno

  • Entorn de control de l'entitat
  • Activitats de control
  • Supervisió del funcionament del sistema
Certificat de gestió de la qualitat
Informe anual 2015
Comptes anuals i informe d'auditoria 2014
Informe anual 2014