Política de privacitat

Condicions legals

Protecció de dades de caràcter personal

 1. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (en endavant, ECOEMBES)

Calle de Cardenal Marcelo Spínola 14 / 2ª Planta, 28016 Madrid.

 1. Amb quina finalitat i legitimació tractem les vostres dades?

Ecoembes informa els Clients, o els representants legals que aquests puguin facilitar durant la relació contractual, que les seves dades seran tractades per Ecoembes amb les finalitats següents:

 1. Atenció i gestió adequada de les sol·licituds realitzades a través dels formularis habilitats. Les dades personals recollides per ECOEMBES seran objecte de tractament, tant automatitzat com, si escau, convencional, per poder contactar amb l’usuari amb la finalitat d’atendre’l i de gestionar adequadament les sol·licituds que realitzi mitjançant els formularis habilitats a aquest efecte. En el moment de procedir a la recollida de les dades, se n’indicarà el caràcter voluntari o obligatori mitjançant asteriscs. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no-prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per al qual se sol·licitaven.

Legitimació: aquest tractament de dades només serà realitzat per ECOEMBES amb el consentiment previ del Client. La compleció del formulari i l’acceptació de la política de privacitat en comportarà explícitament l’autorització.

 1. Remissió, per mitjans electrònics, d’informació relacionada amb les activitats de reciclatge d’ECOEMBES, així com revistes d’interès. En inscriure’s a la newsletter, el ciutadà consent el tractament de les seves dades per a aquesta finalitat i per a l’enviament de comunicacions comercials relatives a accions o serveis oferts pels Responsables.

 

 1. Gestionar la participació en els diferents projectes/iniciatives d’ECOEMBES. Les dades personals recollides per ECOEMBES seran tractades de manera automatitzada amb l’objectiu d’atendre la petició de participació en els projectes/iniciatives de l’Organització. ECOEMBES es podrà posar en contacte amb l’interessat per informar-lo de l’estat del projecte o d’iniciatives per les quals s’hagi interessat o d’altres temàtiques similars. La compleció del formulari i l’acceptació de la política de privacitat en comportarà l’autorització expressa.

 

 1. ECOEMBES organitza sortejos i concursos. En aquests casos, el Client que hi vulgui participar es donarà d’alta voluntàriament mitjançant la compleció dels formularis que ECOEMBES disposi a aquest efecte. ECOEMBES tractarà les dades esmentades per poder gestionar la participació del Client, així com per gestionar o publicar, si escau, el premi.

Legitimació: aquest tractament de les dades només es portarà a terme si ECOEMBES disposa del consentiment del Client. La compleció del formulari i l’acceptació de la política de privacitat en comportarà l’autorització expressa.

 1. Enviament d’enquestes de satisfacció. D’acord amb un interès legítim de la companyia, ECOEMBES podrà enviar al Client enquestes de satisfacció amb l’objectiu de conèixer l’experiència que ha rebut com a usuari i poder incorporar al treball de l’Organització les millores corresponents derivades de la seva anàlisi. En qualsevol cas, amb l’objectiu de no perjudicar els drets de protecció de dades, el Client podrà oposar-se a l’esmentat tractament a través dels canals habilitats a aquest efecte.

 

 1. Durant quant temps conservem les vostres dades?

ECOEMBES complirà el que es disposa en la normativa vigent quant al deure de supressió de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la finalitat o finalitats per a les quals va ser obtinguda, bloquejant-la. Amb aquest bloqueig, ECOEMBES no tindrà accés a les vostres dades i només les tractarà per posar-les a disposició de l’Administració pública competent, jutges o tribunals o el Ministeri Fiscal, per atendre les possibles responsabilitats amb el tractament de les dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les vostres dades bloquejades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables, i procedirem a suprimir-les físicament un cop transcorreguts aquests terminis.

 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Actualment, ECOEMBES no cedirà les dades que ens hagueu facilitat, excepte si existeix una obligació legal que ho requereixi.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals dels ciutadans que tracta ECOEMBES són les dades personals que els interessats han introduït en els formularis habilitats per als efectes que hi consten de manera específica.

 1. Quins drets teniu quan ens faciliteu les vostres dades?

Sempre podeu exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació i oposició i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Així mateix, en qualsevol moment podreu revocar el consentiment prestat.

Per exercir els drets esmentats, haureu d’enviar un correu electrònic a oficinadeprivacidad@ecoembes.com o adreçar-vos per correu postal al passeig de la Castellana 83-85, planta 11, 28046 Madrid, aportant, en tot cas, una còpia del vostre DNI o del documento oficial que us identifiqui.

 1. Davant de qui podreu exercir les vostres reclamacions?

També podreu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si esteu en desacord amb la resposta que hagueu rebut d’ECOEMBES. Disposeu de la informació necessària al seu web: www.agpd.es.