Política d'usuari

En aquest document s'estableixen les condicions d'ús de l'usuari, la contrasenya i la targeta de coordenades subministrats per Ecoembalajes España, SA (d'ara endavant, Ecoembes) als contactes autoritzats de l'entitat empresa adherida, reciclador/recuperador, entitat local, etc.(d'ara endavant, l'Entitat).

1. L'usuari, la contrasenya i la targeta de coordenades identifiquen l'Entitat en les seves relacions amb Ecoembes i constitueixen un mètode per operar amb Ecoembes a través del canal Internet en relació amb les aplicacions presents i futures ofertes al sistema web per Ecoembes.

2. Pel que fa a qualsevol operació efectuada a través del canal Internet mitjançant la utilització de l'usuari, la contrasenya i la targeta de coordenades emesa a nom de contactes autoritzats, es pressuposa indubtablement que ha estat efectuada per l'Entitat.

3. En relació amb l'usuari, la contrasenya i la targeta de coordenades, l'Entitat s'obliga a:

  • Assegurar-ne l'ús pel contacte autoritzat o per personal en actiu amb responsabilitat reconeguda per operar en nom de l'Entitat en cadascun dels àmbits en els qual sigui possible operar amb aquests elements.
  • Custodiar-los i mantenir-ne la possessió exclusiva pel titular o personal en actiu amb responsabilitat reconeguda per representar l'Entitat.
  • No divulgar o comunicar de cap manera cap dels elements mencionats.
  • Comunicar a Ecoembes de manera immediata la pèrdua, subtracció o furt de qualsevol dels tres elements esmentats.
  • Notificar fefaentment a Ecoembes, de manera immediata, la baixa o substitució dels contactes titulars de l'usuari, la contrasenya i la targeta de coordenades en relació amb qualsevol dels àmbits en els quals tenen permisos per operar (declaració anual d’envasos, plans de prevenció, etc).

4. L'Entitat assumeix totes les responsabilitats derivades de l'ús irregular o fraudulent que es pugui fer de l'usuari, la contrasenya i la targeta de coordenades, fins i tot per causes de força major o per un fet fortuït, fins que no es comuniqui aquest fet a Ecoembes.

5. Ecoembes garanteix que totes les comunicacions intercanviades entre l'Entitat i Ecoembes per aquest mitjà viatgen encriptats per la xarxa, de manera que s'assegura la privacitat de les dades transmeses. Aquesta informació serà interpretable solament pel navegador web del PC de l'Entitat i el servidor web d'Ecoembes, gràcies al certificat SSL que hi ha instal·lat.

6. Ecoembes pot desactivar unilateralment l'usuari, la contrasenya i la targeta de coordenades en els supòsits següents:

  • Si l'Entitat no ha fet ús d'aquests elements dins d'un termini de 14 mesos des que s’hagin emès.
  • Si l'Entitat es dóna de baixa del Sistema Integrat de Gestió d’Ecoembes, amb independència del motiu pel qual ho hagi fet.

7. Per causes fortuïtes o de força major, els mitjans electrònics posats a disposició de l'Entitat per Ecoembes per utilitzar l'usuari, la contrasenya i la targeta de coordenades poden presentar errors operatius o estar suspesos temporalment per tasques de manteniment o per situacions no imputables a Ecoembes per trobar-se fora del seu àmbit de control, sense que aquest fet pugui ser motiu de cap reclamació contra Ecoembes.

8. La versió vigent del document Condicions aplicables a l’ús d’usuari, contrasenya i targeta de coordenades està disponible al web d'Ecoembes (www.ecoembes.com).

9. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu s'incorporen en un fitxer la titularitat i la responsabilitat del qual pertanyen a Ecoembes, amb la finalitat exclusiva de facilitar-nos el compliment de les obligacions derivades del contracte d'adhesió. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades dirigint-vos per escrit a ECOEMBES.

10. En el supòsit que l'Entitat no vulgui utilitzar el canal Internet per operar amb Ecoembes en tots o qualsevol dels àmbits, s’hi haurà de comunicar per escrit.

11. Ecoembes es reserva el dret de modificar o suprimir en qualsevol moment i per qualsevol motiu l’operativitat i/o qualsevol de les condicions d'ús del canal Internet.

12. Qualsevol comunicació que l’Entitat hagi de trametre a Ecoembes en relació amb les estipulacions incloses en les presents condicions s’haurà de dirigir per escrit a l’adreça següent:

Ecoembalajes España, S.A.
Calle de Cardenal Marcelo Spínola 14 / 2ª Planta
28016 Madrid

Aquest escrit s’haurà de dirigir a l'atenció:

  • Del Dept. de Control de Despeses de Convenis, si la comunicació procedeix d'una entitat local o un reciclador/recuperador.
  • Del Dept. de Servei a Clients, si la comunicació prové d'una empresa adherida.