Empreses estrangeres

Empreses estrangeres

Empreses estrangeres

Qualsevol empresa estrangera adherida a Ecoembes ha de declarar els envasos dels productes que ven directament als consumidors a Espanya (vendes a distància / comerç electrònic).

Si l’empresa és a Europa, pot declarar de manera voluntària:

Els envasos dels productes que ven a distribuïdors espanyols, exceptuant marques de distribució i qualsevol altra marca de la qual siguin propietaris o llicenciataris els clients espanyols, que hauran de ser declarats per aquests últims.

Si el client nacional declara els productes directament a Ecoembes, no cal que el proveïdor europeu declari aquestes quantitats.

La declaració única , ha d'agrupar les dades de tots aquests clients.

Annex a la declaració per a empreses estrangeres

La responsabilitat legal de declarar els envasos recaurà sobre els importadors espanyols. Si, de manera excepcional, un importador acorda amb el proveïdor estranger que sigui aquest últim qui declari els envasos, n'haurà d'informar a Ecoembes.

Per fer-ho, el proveïdor estranger adherit a Ecoembes haurà de complimentar cada any aquest annex per a empreses estrangeres, inclòs en la declaració anual d'envasos, en el qual haurà d'identificar els clients en nom dels quals declara i la marca objecte de la declaració.

Casos en queé l'empresa estrangera no ha de sol·licitar l'adhesió a Ecoembes

Quan hi hagi filials o entitats del mateix grup a Espanya que tinguin la condició d'envasadors als efectes de la Llei d'envasos. És a dir, quan aquestes filials comercialitzin els productes subministrats per l'empresa estrangera. En aquest cas, qui haurà d’adherir-se a Ecoembes serà la filial espanyola.

Quan els envasos dels productes de les marques de distribució o de qualsevol altra marca pertanyin al seus clients espanyols. En aquest cas la responsabilitat recaurà necessàriament sobre el client espanyol.

Per obtenir més informació sobre això, consult el Dossier informatiu per a les empreses estrangeres.