Quins envasos cal declarar?

Quins envasos cal declarar?

Quins envasos cal declarar?

La Llei d'envasos estipula que les empreses són responsables dels productes envasats susceptibles de ser adquirits per particulars per al seu consum .

Es consideren envasos tots els articles fabricats amb materials de qualsevol naturalesa, que es facin servir per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de matèries primeres fins a productes acabats, en qualsevol fase de la seva cadena de fabricació, distribució i consum.

En el cas dels envasos comercials i industrials, les empreses poden traslladar la responsabilitat sobre el residu a l' últim posseïdor del mismo.

Sónobjecte de declaració i contribució al SIG(formats SIG):

De manera obligatòria: els envasos de consum per a particulars.

De manera voluntària: sempre que la gestió dels residus correspongui a les entitats locals: els envasos comercials.

Es consideren envasos comercials tots els que siguin d'ús i consum dels mateixos comerços o serveis, sempre que no siguin susceptibles de ser adquirits per particulars per al seu consum.

Contràriament, hi ha envasos pels quals l'empresa no ha de cotitzar al SIG:

Envasos comercials: quan es traslladi la responsabilitat de la gestió del residu a l'últim posseïdor (en comptes d'adherir l'envàs al SIG voluntàriament).

Envasos industrials: sempre s’han d’incloure a l'apartat NO SIG de la declaració. L'envàs industrial és el que es destina a l'ús i el consum propis de l'exercici de l'activitat econòmica de les indústries, explotacions agrícoles o ramaderes.
Envasos reutilitzables: la reutilització és qualsevol operació en la qual l'envàs concebut i dissenyat duu a terme un nombre mínim de circuits, rotacions o usos al llarg del seu cicle de vida. Aquests envasos es consideraran residus d'envasos quan ja no es reutilitzin.

Envasos posats al mercat mitjançant el sistema de dipòsit, devolució i retorn.

Així i tot, les empreses podran facilitar informació sobre aquests envasos (“formats NO SIG”) mitjançant la declaració, sense que això signifiqui que hagin de fer cap contribució econòmica-, si volen que Ecoembes les ajudi a complir amb el requisit legal d' informar a la comunitat autònoma sobre tot el material d'envasament o si participen en els plans de prevenció d'Ecoembes.

Casos especials

  • Marques de distribució: si l'envasador es presenta al públic i posa a l'envàs “Envasat per” seguit del nom, denominació social, marca... de manera que es pugui identificar com a envasador de manera inequívoca, ese el responsable del compliment de les obligacions legals. Si no ho posa, el responsable ese el titular de la marca de distribució sota la qual es comercialitzat el producte.
  • Importacions: els envasos posats al mercat que provinguin d' importacions o s' adquirieixin en altres estats membres de la Unió Europea, hauran de declarar amb un criteri idèntic al de resta dels envasos.

Si és una marca de distribució, l' l'empresa importadora ha de fer la declaració obligatòriament, i no podrà fer-ho l'empresa estrangera.