Envasos comercials

Envasos comercials

Envasos comercials

Un envàs comercial és qualsevol envàs per a ús i consum dels mateixos comerços o serveis, sempre que no sigui susceptible de ser adquirit per particulars per al seu consum.

Segons la Disposició addicional 1a de la Llei 11/1997 aquests envasos estan eximits del compliment de les obligacions a les quals fa referència el Capítol IV d’aquesta mateixa llei, que trasllada la responsabilitat del residu de l’envàs a l'últim posseïdor perquè sigui gestionat ambientalment de manera correcta.

En aquest cas, l'envasador ha de:

 • Comunicar aquesta circumstància, explícitament documentada, en qualsevol acte de compravenda o transmissió, de manera que el posseïdor final conegui bé la seva nova responsabilitat sobre la correcta gestió ambiental, que segons l'article 12.1 de la llei estipula que: “ el posseïdor final dels residus d’envasos i envasos usats ha d'entregar-los en condicions adequades de separació per materials a un agent econòmic per ser reutilitzats, a un recuperador, a un reciclador o a un valoritzador autoritzats.”.
 • Notificar-ho a les comunitats autònomes on comercialitzi els seus productes, des de la primera posada al mercat fins a la venda final.
 • Informar a les administracions públiques sobre la quantitat total (pes en tones) d'envasos i productes envasats
 • 1
  Comunicar al posseïdor final
 • 2
  Notificar a les comunitats autònomes
 • 3
  Informar a les administracions públiques

Les comunitats autònomes estableixen els mecanismes per comprovar que els envasos acollits a la disposició addicional primera, una vegada s'hagi consumit el producte que contenien, siguin recuperats i gestionats d'acord amb ll'article 12 de la llei.

Com a alternativa a aquests requisits l'envasador podrà, quan la recollida dels residus d'aquests envasos pugui correspondre als ens locals, l'envasador pot posar els envasos industrials o comercials al mercat de manera voluntària per mitjà d'un SIG i, d'aquesta manera:

Alliberar-se de l’obligació d'informar de manera explícitament documentada l'últim posseïdor, sobre les seves obligacions pel que fa a aquests envasos.

Alliberar-se de la obligació d'informar els òrgans competents sobre aquests envasos i la seva destinació.

Eximir l'últim posseïdor amb el trasllat de la seva responsabilitat de gestionar correctament els residus generats a un sistema integrat de gestió.