Marques de distribució

Marques de distribució

Es considera marca de distribució qualsevol marca pròpia la comercialització de la qual es duu a terme en exclusiva als establiments de la cadena de distribució de l'anomenada marca, o de cadenes associades al grup.

L' article 2.12 del Reglament de la Llei 11/1997 indica que, en el supòsit de productes posats al mercat mitjançant marques de distribució, es considerarà envasador qui es presenti al públic sota aquesta condició posant a l'envàs el seu nom, la denominació social, la marca... de manera que pugui ser identificat com a envasador de manera inequívoca.

Quan en aquests productes l'envasador no pugui ser identificat segons el que s'ha indicat anteriorment, el responsable del compliment de les obligacions legals serà el titular de la marca de distribució sota la qual el producte sigui comercialitzat.

Aleshores, qui ha de declarar i contribuir pels envasos de distribució?

L'envasador, quan tinguin lloc simultàniament els requisits següents:

Que es presenti al públic com a envasador, és a dir, que consti la llegenda "Envasat per... a l’envàs"

Que faci aquesta presentació i posi a l'envàs el seu nom, denominació social, NIF, marca...

L'empresa de distribució, en qualsevol dels casos següents...

Quan en aquests productes no s'identifiqui l'envasador amb la llegenda "Envasat per..."

Quan els productes envasats siguin importats o adquirits en altres estats membres de la Unió Europea.

Per exemple, si a l'envàs únicament hi ha algunes de les dades identificadores de l'envasador esmentades anteriorment, sense que hi consti cap menció expressa del que això representa, el titular de la marca ha de declarar l'envàs

Contràriament, si hi figura la llegenda "Envasat per...", seguida de qualsevol de les dades identificadores esmentades anteriorment, correspon a l'envasador l'obligació de contribuir al SIG.

Guia d'adhesió a Ecoembes dels proveïdors de la distribució