Marc normatiu

Marc normatiu

Marc normatiu

Tot seguit pots consulta una recopilació de la normativa estatal i europea sobre la gestió de residus d'envasos vigent a Espanya.

Normativa nacional

Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic.
ORDRE AAA/1783/2013, d'1 d'octubre, modifica l'annex 1 del Reglament per al desenvolupament i execució de la LLEI 11/1997.
LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus y sòls contaminats.
ORDRE MAM/3624/2006, de 17 de novembre, modifica l'annex 1 del Reglament per al desenvolupament i execució de la LLEI 11/1997.
LLEI 9/2006, de 28 d'abril, sobre evaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
REIAL DECRET 252/2006, de 3 de març, revisa objectius de reciclatge i valorització establerts en la LLEI 11/1997, i modifica RD 782/1998.
REIAL DECRET 782/1998 de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos.
Annexos modificacions a la LLEI 11/1997 de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos.
LLEI 11/97 de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos

Normativa europea

DIRECTIVA (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019 relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi amibient.
DIRECTIVA (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus.
DIRECTIVA (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus.
DIRECTIVA (UE) 2018/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos.
Comunicació de la comissió de l'Estratègia europea per al plàstic en una economia circular, SWD(2018) 16 final, Estrasburg 16.01.2018.
Annexos de la Comunicació de la comissió de l'Estratègia europea per al plàstic en una economia circular, SWD(2018) 16 final, Estrasburg 16.01.2018.
DIRECTIVA 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de febrer de 2004 per la qual es modifica la DIRECTIVA 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos.
DIRECTIVA 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de desembre de 1995 relativa als envasos i residus de envasos.