Plans de prevenció

Quin perfil professional és el més adequat per desenvolupar les funcions de contacte per al PEP d'Ecoembes?

Al llarg dels tres anys de vigència del PEP, la teva empresa ha d'informar Ecoembes de les mesures de prevenció de residus implantades als teus envasos, per això sol·licitem una persona de contacte de l’empresa amb qui poder-nos comunicar. En aquest sentit, et recomanem que aquesta persona tingui coneixements tècnics, per exemple sobre embalatge, qualitat, medi ambient, R+D+i…, ja que aquests perfils són els més adequats per al treball conjunt que cal fer durant aquest període.

Com puc sol·licitar l'adhesió al PEP sectorial d'Ecoembes?

Pots sol·licitar l'adhesió al Pla de prevenció 2015-2017 emplenant el formulari següent form.

Quins requisits he de complir si vull adherir-me al PEP que elabora Ecoembes?

Si vols participar en el PEP sectorial d'Ecoembes has de complir els requisits següents:

 • Tenir un contracte en vigor amb Ecoembes.
 • Estar al corrent de les obligacions que se’n deriven: de qualitat de la informació, no tenir cap deute pendent, complir amb els requisits de l'auditoria, etc.
 • Informar anualment de les mesures de prevenció implantades en el període de validesa del PEP, abans del 28 de febrer de cada any. A més, has d'estar al corrent de les responsabilitats derivades del procés de verificació d'aquestes mesures.
 • Presentar una declaració anual d'envasos:
  • Abans del 28 de febrer de cada any.
  • En suport informàtic i amb detall. No s’accepten declaracions sense detall; és a dir, declaracions simplificades o d'importacions, perquè no inclouen les dades necessàries per dur a terme els informes de control i seguiment del PEP.
  • Amb la informació de tots els envasos, tant dels SIG (que cotitzen pel Punt Verd) com dels NO SIG/REUTILITZABLES (que no cotitzen pel Punt Verd), ja que l'àmbit d'aplicació del PEP afecta tots els envasos, independentment que contribueixin econòmicament al SIG o no. És important recordar que incloure la informació NO SIG/REUTILITZABLE a la declaració anual d'envasos no suposa cap augment en l’import de la declaració.

Quins avantatges té participar en el PEP sectorial elaborat per Ecoembes?

 • És un servei gratuït que des d'Ecoembes englobem dins la nostra estratègia de facilitar el compliment dels requisits legals a les nostres empreses adherides.
 • Permet a l’empresa dedicar menys recursos propis, ja que a Ecoembes assumim l'elaboració i redacció del PEP i l'aprovació i presentació anual dels informes de control i seguiment.
 • Des d'Ecoembes ens comprometem a donar resposta en nom de les empreses adherides als requeriments de les comunitats autònomes.
 • Les dades dels informes de control i seguiment s’agreguen i es reporten a les CA de manera sectorial.
 • A Ecoembes posem a disposició de les empreses adherides al PEP una sèrie d’eines de valor afegit per al desenvolupament d'envasos més sostenibles: benchmarking d'envasos, cercador de bones pràctiques en ecodisseny, guies de reciclabilitat, etc., i els oferim la possibilitat de participar en la divulgació dels èxits en prevenció que hagin obtingut.

Com puc complir amb aquest requisit legal?

El RD 782/98 estableix la possibilitat de presentar el pla de prevenció de manera individual o de manera sectorial mitjançant el sistema integrat de gestió (SIG) amb el qual participi l'empresa.

La taula següent exposa breument les tasques que l’empresa ha de dur a terme en cas que presenti un PEP individual, i la distribució de responsabilitat entre l'empresa i Ecoembes en cas que l'empresa participi en el PEP sectorial d'Ecoembes:

La meva empresa està obligada a presentar un pla empresarial de prevenció?

El RD 782/1998, que desenvolupa la Llei 11/1997, d'envasos i residus d'envasos, estableix l’obligació de dur a terme un pla empresarial de prevenció (PEP) de residus d'envasos a les empreses envasadores o importadores de productes envasats que superin algun dels següents llindars de pes d'envàs posat al mercat:

 • 250 tones de pes d'envàs si el material és vidre.
 • 50 tones si el material és acer.
 • 30 tones si el material és alumini.
 • 21 tones si el material és plàstic.
 • 16 tones si el material és fusta.
 • 14 tones si el material és paper/cartró o material compost.
 • 350 tones per al total de materials, tot i que no es poden superar els llindars per material citats anteriorment.

És important recordar que per a aquests llindars es tenen en consideració els envasos tant de destinació domèstica com de destinació comercial i/o industrial generats al llarg d'un any.