Ecoembes

Ecoembes disposa d’autorització aper gestionar un SIG a tot el territori espanyol?

Sí, a totes les comunitats autònomes. Les autoritzacions se sol·liciten a les autoritats competents de les comunitats autònomes corresponents, les quals, després d'un procés de deliberació, notifiquen la resolució. Una vegada obtinguda, l'autorització, té una validesa de cinc anys, després dels quals cal sol·licitar-ne la renovació.

A més de ser una eina perquè les empreses compleixin les seves obligacions legals, Ecoembes treballa per minimitzar l'impacte ambiental dels envasos?

Des d'Ecoembes impulsem i promovem la prevenció. Les empreses adherides a Ecoembes treballen des de fa més de 10 anys per minimitzar l'impacte mediambiental dels envasos que posen al mercat que alhora perquè cada vegada siguin més sostenibles. Des del 1999, la indústria envasadora ha posat en marxa més de 21.000 mesures per, entre altres coses, utilitzar material reciclat, eliminar alguns elements dels envasos o per reduir-ne el pes.

El cost del Punt Verd que paguen les empreses envasadores és una taxa, un impost…?

No és ni una taxa ni un impost. És el pagament per la prestació d'un servei: l'empresa envasadora adherida al SIG (gestionat per Ecoembes) paga per la recuperació dels residus d’envasos i així complir la Llei d'envasos.

Què representa el símbol del Punt Verd?

El Punt Verd, visible en tots els envasos gestionats pel SIG, és un segell d'informació ambiental. Significa que l'empresa responsable d'un producte envasat determinat compleix la Llei d'envasos mitjançant l'adhesió a Ecoembes, i així contribueix a finanarçarne la gestió.

Què significa que, per llei, Ecoembes sigui per Llei una societat sense ànim de lucre?

Per la nostra condició d'entitat sense ànim de lucre, a Ecoembes estem obligats a destinar la totalitat dels nostres ingressos a la consecució dels objectius de reciclatge i valorització establerts per la Llei d'envasos. Alaquest efecte, a Ecoembes tenim l'obligació legal de finançar les entitats locals (ajuntaments i comunitats autònomes) i les tasques de recollida selectiva que duen a terme als municipis. Per tant, no hi ha beneficis, i, si hi hagués algun excedent, aquesta quantitat es destinaria a l'exercici següent.

A què destina els seus ingressos?

Tal com recull la llei, els ingressos que tenim a Ecoembes els destinem íntegrament a sufragar el cost que suposa a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats, diputacions, consorcis,consells, etc.) recollir selectivament els envasos lleugers (envasos de plàstic, landes i brics) i els envasos de cartró i paper els contenidors grocs i blaus, els camions i operaris que els buiden les plantes de tractament on se seleccionen, etc.

Com es finança Ecoembes?

A Ecoembes ens financem amb les aportacions de les empreses adherides al SIG. Aquestes empreses duen a terme una declaració d'envasos anual en la qual mostren la quantitat i el material dels envasos que posen al mercat i, depenent d'aquestes variables, abonen una quantitat en concepte de Punt Verd.

Qui forma part d’Ecoembes?

La nostra entitat es va crearse l'any 1996 i, actualment, més de 12.200 empreses estan adherides al SIG que gestionem. El nostre accionariat està compost per 57 empreses i associacions d'empreses que integren tots els sectors que participen en la cadena de l'envàs, des de fabricants i envasadors fins a distribuïdors, fabricants de matèries primeres i recicladors.

Què és un SDDR?

El sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) és l'alternativa al SIG que planteja la Llei d'envasos. Aquest sistema implica que els responsables de la posada al mercat dels productes envasats, cobrin en dipòsit als clients una quantitat per cada envàs. També han d'acceptar la devolució o retorn dels residus d'envasos i els envasos usats, i han de retornar la mateixa quantitat dipositada amb la compra del producte.

Què és un SIG?

La lei d'envasos estableix que els sistemes integrats de gestió (SIG) tenen com a finalitat la recollida periòdica d'envasos usats i de residus d'envasos, al domicili del consumidor o a les proximitats, i han de garantir el compliment dels objectius de reciclatge i avaluació que determini la llei. Les empreses envasadores que s'adhereixin a un SIG queden eximides de crear un SDDR propi.

Quines obligacions es deriven de la Llei d'envasos?

La llei obliga els envasadors i comerciants de productes envasats, o, quan aquests no e puguin identificar, els responsables de la primera posada dels productes al mercat, a responsabilitzar-se dels seus envasos quan esdevenen residus. Per fer-ho, tenen dues opcions: establir un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) o adherir-se a un sistema integrat de gestió (SIG).

Quina és la missió d'Ecoembes?

La nostra missió és complir les exigències legals que s'estableixen a Espanya i a la Unió Europea per prevenir i reduir l'impacte que tenen els envasos sobre el medi ambient. Som una eina sòlida i eficaç que garantim a les empreses envasadores el compliment d'aquestes obligacions.

És una iniciativa exclusiva del nostre país?

No. Hi ha sistemes similars en més de 30 països, la majoria de l'entorn de la Unió Europea, el funcionament dels quals és molt semblant al que es desenvolupat a Espanya.

Què és Ecoembes?

Som l'organització que, a Espanya, coordina la recollida selectiva i la recuperació dels envasos lleugers (envasos de plàstic, llaunes i brics) i dels envasos de cartró i paper per al seu reciclatge posterior. Darrere d'Ecoembes hi ha més de 12.200 empreses que posen envasos al mercat i, que, gràcies al seu compromís, fan possible que els ciutadans puguin dipositar aquests envasos als contenidors grocs i blaus propers als seus domicilis i que després es reciclin.