El reciclatge dels envasos

Què n’he de fer, amb d’un aerosol o amb d’un pot de pintura usats?

Quan són de dimensions domèstiques (no envasos industrials), els aerosols i els pots de pintura es poden dipositar al contenidor groc sempre que abans n’hàgim esgotat totalment el producte,, és a dir, que estiguin totalment buits per evitar substàncies tòxiques i vessaments que contaminin. En cas contrari s’han de portar a un deixalleria.

Per què els brics s’han de dipositar al contenidor groc i no al blau, si ésón de cartró?

Perquè encara que aparentment només semblin de cartró a l'interior tenen alumini i/o plàstic,i el procés de reciclatge és diferent del del cartró i el paper.

Per què un joguet o qualsevol altre objecte de plàstic, com ara una cinta VHS, o un CD, o els objectes metàl·lics, com ara una paella vella, no s’han de dipositar-se al contenidor groc?

El contenidor groc està destinat exclusivament a envasos, que puguin ser de plàstic, de metall o brics. La raó per la qual no hi hem de dipositar cap altra cosa és que, una vegada recollits del contenidor, els envasos es traslladen a unes instal·lacions industrials preparades per separar els diferents materials utilitzats habitualment en aquests recipients.

He de rentar els envasos que han contingut alimentes abans de portar-los al contenidor groc?

No és necessari rentar los perquè amb aquest procés, a més, gastem aigua de manera innecessària. El que és important és que l'envàs no contingui producte a l'interior, és a dir, cal esgotar el producte totalment i, un cop built diposit-lo al contenidor que correspongui

On he de dipositar la roba que està quasi nova? Al groc? Es recicla?

Si està en bon estat, la roba usada es reutilitzarà només si es diposita als contenidors especials per a roba o a les. Si la dipositem erròniament al contenidor groc, mai no es podrà reciclar

Per a què s'utilitza la matèria primera secundària provinent del reciclatge dels envasos?

Per fer productes i envasos de tot tipus tèxtils provinents de PET paper premsa, canonades, mobiliari urbà, productes d'acer, o d'alumini, bosses de plàstic, nous envasos, etc.

A qui afavoreix el reciclatge? Només als recicladors?

Ens afavoreix a tots, la població en general, tant l'actual com les noves generacions i el medi ambient, ja que amb el reciclatge dels envasos es generen estalvis de matèries primeres, energia, aigua i s'eviten grans quantitats d'emissions de CO2 a l’atmosfera.

A més, afavoreix els recicladors, que obtenen material per desenvolupar la seva activitat. D’aquest treball, alhora, ens en beneficiem tots, ja que són capaces de transformar residus, que abans anaven a parar a l'abocador, en nova matèria primera útil.

On van a parar els envasos una vegada dipositats als contenidors adequats?

Els envasos de cartró i paper es porten directament als recuperadors i recicladors d'aquest material. En el cas dels envasos lleugers, abans d'arribar als reciclador,s han de passar per plantes de selecció, on separen per fraccions: de plàstics (PET, PEAD, PEBD, plàstic mescla), metàl·ls (acer i alumini) i brics.

Les diferents fraccions que prèviament els ciutadans s'han preocupat de separar a casa, es barregen als camions de recollida? No passa mai, això?

No és cert que això passi, llevat, potser, en casos excepcionals que cal perseguir i denunciar als ajuntaments. El que passa alguns cops és que els camions de recollida són bicompartimentats, és a dir, que tenen la caixa dividida en dues parts, una per als envasos lleugers i l'altra per a la fracció restant, fet que de vegades pot confondre els ciutadans.

Per què els contenidors grocs tenen les tapes tancades i les boques tan petites?

Aquest factor dificulta una mica la tasca als ciutadans, però és absolutament necessari per aconseguir que no es’hi dipositein materials que no siguin envasos lleugers. Per tant, és una mesura que intenta evitar que el treball de les persones que dipositen correctament els residus d'envasos dins d'aquests contenidors, quedi anul·lat per l’acció d’altres persones que hi puguin diposit qualsevol residu.

He de trucar a Ecoembes si els contenidors del meu barri estan desbordats i/o bruts?

No. Has de trucar a l' teu ajuntament, a la regidoria responsable dels residus.

Quins tipus de contenidors hi ha?

Encara que els colors són sempre els mateixos, groc, blau i verd, les formes i les dimensions varien segons el sistema de recollida escollit per cada municipi, i també segons la seva tipologia i el tipus d'urbanisme.

Qui és el responsable de dur a terme la recollida selectiva d'envasos: Ecoembes, l'ajuntament, la comunitat autònoma?

La recollida de residus és competència municipal i, per tant, són els ajuntaments els que han d'implantar la recollida selectiva als àmbits territorials. No obstant això, en el cas de municipis d'e dimensió petita o mitjana, és molt habitual que s'agrupin per presta el servei de mancomunitats, consorcis, comarques, diputacions provincials, etc.

Els municipis estan obliga a implantar la recollida selectiva d'envasos?

La Llei 10/98, de residus, estableix que tots els municipis de més de 5.000 habitants han d'implantar la recollida selectiva d'envasos. Avui dia, pràcticament el 100 % dels ciutadans disposa de contenidors grocs i blaus a l' seu abast.

Què es considera envàs i què no?

Es consideren envasos tots els productes fabricats amb materials de qualsevol naturalesa i que es facin servir per contenir, protegir, manipular, distribuir o presentar mercaderies, des de matèries primeres fins a articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum. Per exemple, una capsa de galetes, una llauna de sardines, una ampolla d'aigua, un bric de llet, una capsa de torró, etiquetes, adhesius, bosses d'un sol ús, etc.

Quins contenidors gestiona Ecoembes?

Des d'Ecoembes gestionem dues fraccions: la corresponent als envasos lleugers (envasos de plàstic, envasos metàl·lics i brics), que es recullen al contenidor groc, i la fracció d'envasos de cartró i paper, que van al contenidor blau.