Empreses adherides

Productes envasats per a marques de distribució. qui els ha de declarar?

El compliment de l'obligació de participar en el SIG correspon a l'empresa distribuïdora, com a titular de la marca de distribució sota la qual es comercialitza el producte. No obstant això, si l'envasador s'identifica de manera inequívoca amb la llegenda "Envasat per..." que mostri el nom, la denominació social, el NIF, la marca o el codi de barres; l'obligació de contribuir al SIG correspondrà a l'envasador, i no al titular de la marca de distribució.

Com es demostra que la informació que l'empresa inclou a la declaració d'envasos és verídica?

Les empreses que estan obligades a auditar els comptes anuals estan obligades a presentar un informe fet pel seu auditor, el qual ha de verificar que la declaració és correcta. En el cas de empreses que no hi estan obligades, des d'Ecoembes duem a terme auditories de manera aleatòria per verificar-ho.

Com informo del cost del Punto Verd en la factura?

Desglossat de la resta de conceptes que integren una factura, si no supera l'1% del total de la factura, es pot indicar de manera global i si el supera, de manera individual.

Què són els envasos SIG i els NO SIG?

Els envasos SIG són els envasos pels quals es cotitza al SIG (Ecoembes) i els NO SIG són ells pels que no hi cotitzen (envasos comercials i industrials no adherits voluntàriament al SIG, envasos reutilitzables i envasos posats al mercat mitjançant el sistema de dipòsit, devolució i retorn).

Què es considera un envàs?

Tots els productes fabricats amb materials de qualsevol naturalesa i que es facin servir per contenir, protegir, manipular, distribuir o presentar mercaderies, des de matèries primeres fins a articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum. Exemples: capsa de detergent, llauna de sardines, capsa de torró, etiquetes, adhesius, blíster d’embotit, corda de pernil, agulla d'una camisa, bosses d'un sol ús, taps...

Quan cal presentar la declaració d'envasos?

Els envasadors han de remetre la informació abans del 28 de febrer de l'any següent a Ecoembes qui, alhora, la remetrà a las comunitats autònomes. Les empreses de nova adhesió disposaran d’un mes de termini des de la recepció del contracte signat, per presentar les declaracions.

Tipus de declaracions

Fonamentalment, n’hi ha dues: declaració ordinària (amb el programari que facilitem des d'Ecoembes) i declaració simplificada.

Què és una declaració d'envasos?

És la informació relativa als envasos dels productes posats al mercat nacional, que tota empresa adherida a Ecoembes ha de presentar anualment. Aquesta declaració recull el càlcul de la contribució econòmica al Sistema Integrat d’Ecoembes, pel que fa als productes envasats comercialitzats per l'empresa adherida.

Quines sancions econòmiques hi ha per no estar adherit a Ecoembes ni complir amb la llei d'envasos?

Les sancions econòmiques estan especificades a la Llei d'envasos. Les imposa l'administració i poden arribar fins als 600.000 €, depenent de si les infraccions són lleus, greus o molt greus.

Retroactivitat de la Llei

L'aportació anual als costs de gestió del SIG s' aplica, independentment de la data de començament de participació de l'empresa adherida en el SIG, als productes comercialitzats durant els quatre últims exercicis naturals anteriors al començament de la seva participació en el SIG.

Quins avantatges té estar adherit a Ecoembes?

Les empreses adherides al SIG gestionat per Ecoembes, compleixen amb les obligacions d'acord amb la Llei d'envasos i eviten haver d'establir un sistema propi de recuperació d'envasos. A més, des d'Ecoembes canalitzem determinades obligacions de subministrament d'informació a les comunitats autònomes.

¿En què consisteix l'adhesió?

Mitjançant la signatura d'un contracte d'adhesió entre l'empresa i Ecoembes, la primera es compromet a dur a terme una aportació d'una quantitat determinada per cada producte envasat i comercialitzat al mercat nacional, aplicant-hi les tarifes del Punt Verd, que varien segons el tipus de material.

Més informació aquí.

Quins envasos s’han de gestionar obligatòriament d'acord amb la Llei d'envasos? Quina diferència hi ha entre envasos domèstics, comercials i industrials?

Els envasos que posin al mercat i siguin susceptibles de ser adquirits per ser consumits per particulars, sempre que la recollida dels residus d'envasos generats correspongui als ens locals, es consideren envasos domèstics i, per tant, han de contribuir al SIG.

Contràriament, queden exclosos de l'àmbit d'aplicació de la lLlei, els envasos industrials o comercials, els que són d'ús i consum exclusiu a les indústries, comerços, serveis o explotacions agrícoles i ramaderes i, per tant, no són susceptibles d'ús i consum ordinari als domicilis particulars.

Obligacions derivades del contracte d'adhesió

  • Signatura dels contractes.
  • Pagament únic de la quota d'adhesió.
  • Pagament anual dels envasos comercialitzats mitjançant la declaració d'envasos.
  • Lliurament, si escau, de l'informe de procediments acordats (elaborat pels auditors i amb la revisió de la declaració d'envasos entregada).

Qui s’ha d'adherir a Ecoembes?

La Llei d'envasos obliga a adherir-se a Ecoembes els envasadors i comerciants de productes envasats; o, quan aquests no es puguin identificar els responsables de la primera posada al mercat dels productes envasats.